Polityka

prywatności i wykorzystywania plików „cookies” w Sklepie internetowym www.hashtagdietcatering.pl

Informacje

ogólne

Niniejszy dokument

określa zasady Polityki prywatności w Sklepie internetowym (dalej jako “Sklep

Internetowy”). Administratorem Sklepu internetowego jest Alicja Kępska

prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Alicja Kępska HashtagDiet wpisaną

do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod adresem ul. Bohaterów

Monte Cassino 12/2, 81-704 Sopot, NIP:5851430051, REGON: 369073645.

Wyrazy użyte z dużej

litery mają znaczenie nadane im w regulaminie niniejszego Sklepu Internetowego.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Sklepu Internetowego są przetwarzane

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

(Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Sklepu

internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i

informacji mu przekazanych, a dotyczących Klientów Sklepu internetowego.

Administrator z należytą

starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o

charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę

przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich

udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem,

nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem

obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości

korzystania z Towarów i Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci

poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego

gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych Administratorem Twoich danych osobowych jest: Alicja

Kępska HashtagDiet ul. Bohaterów Monte Cassino 12/2  81-704 Sopot NIP: 5851430051 REGON: 369073645

W sprawie Twoich danych

osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:

• poczty elektronicznej: kontakt@hashtagdietcatering.pl

• poczty tradycyjnej: ul.

Związkowa 1a/6 80-057 Gdańsk

• telefonu:

+48 502 161 217

Przedstawiciel

administratora danych osobowych

Administrator danych

osobowych wyznaczył Przedstawiciela do reprezentowania go w zakresie obowiązków

wynikających z RODO. W sprawach dotyczących Twoich danych osobowych możesz

skontaktować się z Przedstawicielem Administratora Danych Osobowych za pomocą:

Inspektor ochrony danych

(IOD) Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z

którym możesz się skontaktować w sprawie ochrony swoich danych osobowych za

pomocą: Adresu e-mail: kontakt@hashtagdietcatering.pl

Cele i

podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych

osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

• podjęcia działań przed

zawarciem umowy na Twoje żądanie (np. założenie konta), tj. dane podane w

formularzu rejestracyjnym w Sklepie internetowym, tzn. adres e-mail oraz

ustanowione hasło, płeć; jeżeli rejestracja Konta następuje za pośrednictwem

zewnętrznej usługi uwierzytelniającej (np. Google+, Facebook) zbieramy Twoje

imię i nazwisko, a jeżeli rejestrujesz się przy zakupie Towarów zbieramy Twoje

imię i nazwisko i dane podane w celu realizacji zamówienia takie jak adres do

wysyłki; w celu świadczenia Usług wymagających założenia Konta takich jak:

prowadzenie historii zamówień, informowanie o statusie realizacji zamówienia,

przetwarzamy Twoje dane podane w Koncie oraz przy zakupie Towarów;

• w celu świadczenia

Usług niewymagających założenia Konta i zakupu Towaru, tj. przeglądanie stron

www Sklepu Internetowego, wyszukiwarka Towarów, przetwarzamy dane osobowe

dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym, tzn. dane dotyczące

przeglądanych przez Ciebie Towarów, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia,

systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;

• w celu wykonania umowy

sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane

osobowe podane przez Ciebie przy zakupie Towarów, takie jak imię i nazwisko,

adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności, a jeżeli dokonujesz

zakupu za pośrednictwem Konta, dodatkowo ustanowione hasło;

• w celu statystyk

korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Sklepie internetowym,

ułatwienia korzystania ze Sklepu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa

informatycznego Sklepu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące

Twojej aktywności w Sklepie Internetowym oraz ilości czasu spędzanego na każdej

z podstron w Sklepie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji,

adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej

oraz systemu operacyjnego;

• w celu ustalenia,

dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu

sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe

podane przy zakupie Towarów lub założeniu Konta oraz inne dane niezbędne do

udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu

sądowego lub innej procedury prawnej;

• w celu rozpatrywania

reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Klientów, przetwarzamy

podane przez Ciebie dane osobowe w formularzu kontaktowym, reklamacjach

skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w

innej formie oraz niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w Koncie, jak

również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług

będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach

dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;

• w celu marketingu

naszych Towarów i Usług oraz naszych klientów i partnerów, w tym remarketingu,

w tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy utworzeniu Konta

i jego aktualizacji, dane dotyczące Twojej aktywności w Sklepie internetowym w

tym zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików

cookies, a w szczególności historia zamówień, historia wyszukiwani, kliknięcia

w Sklepie internetowym, daty logowania i rejestracji, historia i Twoja

aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu,

wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi

komunikatami marketingowymi poza Sklepem internetowym i korzystamy w tym celu z

usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych

komunikatów na stronach internetowych innych niż Sklepu internetowego.

Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies;

• w celu organizacji

konkursów i programów lojalnościowych tj. powiadomień o zgromadzonych punktach,

powiadomienia o wygranej oraz reklamowania naszej oferty, wykorzystujemy Twoje

dane osobowe podane w Koncie oraz przy rejestracji w konkursie lub programie

lojalnościowym. Szczegółowe informacje na ten temat podane są każdorazowo w

warunkach uczestnictwa danego konkursu lub programu lojalnościowego;

• w celu badania rynku i

opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o zamówieniu, Twoje dane

podane w Koncie lub podczas zakupu Towaru, adres email. Dane zebrane w ramach

badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów

reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w

miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane.

Kategorie

odnośnych danych osobowych

Administrator danych

osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

• dane kontaktowe;

• dane dotyczące

aktywności w Sklepie internetowym;

• dane dotyczące zamówień

w Sklepie internetowym;

• dane dotyczące

reklamacji skarg i wniosków;

• dane dotyczące usług

marketingowych.

Dobrowolność

podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie

wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług

przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Sklepu internetowego.

Czas

przetwarzania danych

Dane osobowe będą

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań

marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Klienta. Dane osobowe będą

usunięte w następujących przypadkach:

• kiedy osoba, której

dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;

• kiedy osoba, której

dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);

• po uzyskaniu

informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie:

adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3

lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń

związanych z usługami świadczonymi przez Sklep internetowy

– dane te nie będą wykorzystywane

do celów marketingowych. Dane dotyczące zamówień Towarów i usług płatnych,

konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 5 lat od

daty dostarczenia zamówienia. Dane dotyczące Klientów niezalogowanych

przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach

plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Klienta przez Klienta.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści

marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia

zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Sklepu

internetowego.

Odbiorcy

danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane

osobowe następującym kategoriom odbiorców:

• organom państwowym, np.

prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,

• dostawcom usług, z

których korzystamy przy prowadzeniu Sklepu internetowego np. w celu realizacji

zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te

działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich

przetwarzania, wykaz dostawców:

https://wilczycatering.pl/wp-content/uploads/2020/10/Tabela.png

Prawa

osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz

prawo do:

• żądania dostępu do

swoich danych osobowych;

• żądania sprostowania

swoich danych osobowych;

• żądania usunięcia

swoich danych osobowych;

• żądania ograniczenia

przetwarzania danych osobowych;

• wniesienia sprzeciwu

wobec przetwarzania danych osobowych;

• żądania przenoszenia

danych osobowych.

Administrator danych

osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od

otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze

zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być

przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania

lub liczbę żądań. W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje

Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem

przyczyn opóźnienia.

Prawo

dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od

Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są

przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

• dostępu do danych

osobowych;

• uzyskania informacji o

celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach

lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich

danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na

mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych

danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o

zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię

Europejską;

• uzyskania kopii swoich

danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać

dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@hashtagdietcatering.pl

Prawo do sprostowania

danych osobowych (art. 16 RODO) Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz

prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych

osobowych.

Masz też prawo do żądania

od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz zażądać

sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na

adres: kontakt@hashtagdietcatering.pl

Jeżeli dokonałeś

rejestracji w Sklepie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i

uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Sklepie Internetowym. Prawo do usunięcia danych osobowych,

tzw. “prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od

Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

• Twoje dane osobowe

przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób

przetwarzane;

• wycofałeś określoną

zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją

zgodę;

• Twoje dane osobowe były

przetwarzane niezgodnie z prawem;

• wniosłeś/wniosłaś

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu

bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych

osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;

• wniosłeś/wniosłaś

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem

niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę

trzecią

Pomimo zgłoszenia żądania

usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać

Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym

zostaniesz poinformowany/poinformowana. Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich

danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@hashtagdietcatering.pl

Prawo

do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania

ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

• kwestionujesz

prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy

przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość

tych danych;

• gdy przetwarzanie

Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych

zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;

• Twoje dane osobowe

przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu

ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;

• gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia

czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są

nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać

ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na

adres: kontakt@hashtagdietcatering.pl

Prawo

do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec

przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

• przetwarzaniem

niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub

przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych

interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę

trzecią;

• przetwarzaniem na

potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić

sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na

adres: kontakt@hashtagdietcatering.pl

Prawo

do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania

od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym,

powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz

przesłać je innemu administratorowi danych osobowych. Możesz również zażądać,

aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe

innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe). Jeśli chcesz

zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@hashtagdietcatering.pl

Prawo

do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie

zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem. Jeśli

chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje

żądanie na adres: kontakt@hashtagdietcatering.pl lub skorzystać z odpowiednich

funkcjonalności w Koncie.

Skarga

do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi

do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego

pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych

Osobowych (PUODO).

Pliki

„cookies”

Informacje

ogólne

Podczas przeglądania

stron internetowych Sklepu internetowego są używane pliki „cookies”, zwane

dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w

Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Sklepu internetowego. Ich

stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Sklepu

Internetowego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane

przez Ciebie i dostosować Sklep internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki “cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas

przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki

“cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe

przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego

niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Rodzaje

plików „cookies”

Stosujemy dwa rodzaje

plików cookies: • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i

pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki

lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia.

Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych

osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także

pliki “cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

• konfiguracji Sklepu

Internetowego;

• popularyzacji Sklepu

Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego

administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z

siedzibą w Irlandii, Polityka ochrony prywatności Facebook jest dostępna pod

następującym linkiem: https://www.facebook.com/help/cookies/.

• popularyzacji Sklepu

Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Instagram.com, którego

administratorem jest Instagram LLC. z siedzibą w USA, Polityka ochrony

prywatności Instagram.com dostępna jest pod następującym linkiem:

https://help.instagram.com/ 155833707900388.

Aby poznać zasady

korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej

wskazanych firm. Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w

szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich

preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania

się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej. Aby

przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez

sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem

https:// www.google.com/ads/preferences/. Za pomocą ustawień przeglądarki

internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym

czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania

i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz

zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach

przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na

Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi

Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki

internetowej).


×
×

Koszyk

Uwaga Warszawa!
Już od 1 kwietnia będziemy również dostępni w Warszawie.

Zamówienia można składać na naszej stronie już dziś.


Zamów i poznaj catering inny niż wszystkie.

Call Now Button