Regulamin

Sklepu Internetowego – www.hashtagdietcatering.pl

I

Postanowienia ogólne

1 Niniejszy

Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia usług drogą elektroniczną

i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.hashtagdietcatering.pl.

Sklep prowadzi Alicja Kępska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą

HashtagDiet Alicja Kępska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra

Rozwoju, pod adresem Bohaterów Monte Cassino 12/2 81-704 Sopot NIP: 5851430051,

REGON: 369073645,

zwany dalej Sprzedawcą.

2 Kontakt ze

Sprzedawcą odbywa się poprzez: 1 adres poczty elektronicznej: kontakt@hashtagdietcatering.pl;

2 pod numerem telefonu: +48 502 161 217

3 Niniejszy

Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.hashtagdietcatering.pl

, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści

poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4 Sprzedawca

informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać

się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na

możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego

oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby

nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien

stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w

szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II

Definicje

Użyte w

Regulaminie pojęcia oznaczają:

1 Dni robocze

– są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od

pracy;

2 Klient –

osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna

prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną,

która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych

Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

3 Kodeks

Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4 Konsument –

Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;

5

Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu

cywilnego;

6 Regulamin –

niniejszy dokument;

7 Produkt –

program dietetyczny przygotowania posiłków wskazanych szczegółowo na stronie

Sklepu, przygotowywany przez Sprzedawcę na wybrany przez Klienta Okres

abonamentowy na warunkach określonych w Regulaminie;

8 Okres

abonamentowy – okres czasu, w trakcie którego Sprzedawca realizuje na rzecz

Klienta dostawę Produktu;

9 Umowa

sprzedaży – Umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta

pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;

10 Usługi –

usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą

elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11 Ustawa o

prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.

2014, Nr 827);

12 Ustawa o

świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

13 Zamówienie

– oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Produktu.

III.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1 Korzystanie

ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny,

z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:


komputer

lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,


dostęp do

poczty elektronicznej,


przeglądarka

internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji

28.0 lub nowszej, Chrome w wersji 32 lub nowszej, Opera w wersji 12.17 lub

nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,


włączenie

w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.


2 Korzystanie

ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do

zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.

3 Klient

zobowiązany jest w szczególności do:


niedostarczania

i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i

inne prawa osób trzecich,


korzystania

ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,


niepodejmowania

działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),


korzystania

ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla

Sprzedawcy,


korzystania

z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w

zakresie własnego użytku osobistego,


korzystania

ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a

także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.


IV.

Usługi

1 Sprzedawca

umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych

Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w

tygodniu.

2 Sprzedawca

ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki

każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie

Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi

inaczej.

3 W przypadku

naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po

uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z

wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z

zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

4 Produkt

przygotowywany jest na tydzień, jest przykładowy i może ulec zmianie.

V.

Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1 Informacje

o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do

zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2 Warunkiem

złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

3 W przypadku

składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie

internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez

Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży

Produktów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci

elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty

elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji

Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i

z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.

4 Złożenie

Zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem telefonu lub poprzez

przesłanie wiadomości elektronicznej następuje w Dniach roboczych oraz

godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu

Klient powinien:


podać w

treści wiadomości elektronicznej kierowanej do Sprzedawcy nazwę Produktów

spośród Produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego

ilość,


wskazać

sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności

podanych na stronie internetowej Sklepu,


podać

dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i

nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.


5 Informacja

na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana

jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia

lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z

informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek

zapłaty za zamówiony Produkt, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

6 W przypadku

Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za

pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej przesyła Klientowi

potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.

7 Klient

zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o wszelkich dolegliwościach

zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub

dolegliwościach, wymagających eliminacji lub ograniczenia spożywania

określonych produktów celem uwzględnienia ich w trakcie realizacji Usługi.

8 Sklep nie

prowadzi sprzedaży Produktów z wyłączeniem składników takich jak np. gluten lub

laktoza, a jedynie z niską zawartością w/w składników.

9 Klient

składając zamówienie zgadza się dodać do zamówienia jednorazową kaucje za

pojemnik w kwocie 50 zł. Kaucja nie podlega zwrotowi.

10 Umowa

zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w

odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę)

wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której

Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego

realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z

pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.

11 Po

zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki,

przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na podany

przez Klienta adres.

12 Umowa

sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

VI.

Dostawa

1 Dostawa

Produktów jest ograniczona do Gdańska, Gdyni oraz Sopotu i jest realizowana na adres

wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2 Dostawa

realizowana jest transportem własnym dostawcy. Sprzedawca na stronach internetowych

Sklepu w opisie Produktu informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych

do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę

Produktu.

3 Termin

dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt.

VII ppkt. 2.

4 Sprzedawca,

zgodnie z wolą Klienta, dostarcza wraz z Produktem paragon albo fakturę VAT

obejmującą dostarczane Produkty.

5 Jeżeli dla

Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego

Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

6 Klient po rezygnacji z usługi zobowiązany jest oddać torbę wraz z pojemnikami w dniu

następnej dostawy lub w uzgodnionym wcześniej, dogodnym terminie. W przypadku braku informacji i

nie wystawieniu pojemników klient zobowiązany jest sam dostarczyć pojemniki na wskazany przez sprzedającego adres.

VII.

Ceny i metody płatności

1 Ceny

Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym

podatek VAT, cła oraz inne opłaty.

2 Klient może

wybrać następującą metodę płatności: płatność elektroniczna (w tym przypadku

realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez

Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez

Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności

przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu

Zamówienia).

W przypadku

nieotrzymania przez Sprzedawcę płatności Klienta, który wybrał płatność

elektroniczną Sprzedawca może skontaktować się z Klientem celem przypomnienia o

płatności, w tym wysyłając wiadomość e-mail. Nieuiszczenie płatności w ciągu 2

dni od złożenia Zamówienia, a następnie w dodatkowym 1 dniowym terminie

spowoduje brak przyjęcia złożonej przez Klienta oferty.

VIII.

Umowne prawo do zawieszenia Umowy

1 Klient może

zawiesić Okres abonamentowy złożonego Zamówienia poprzez wystosowanie oświadczenia

w terminie do godziny 10.00 w dniu poprzedzającym dostawę. W tym celu należy

poinformować Sprzedawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej kontakt@hashtagdietcatering.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze

jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną).

2 Możliwość

zawieszenia Okresu abonamentowego wynosi maksymalnie 30 dni.

3 W przypadku

zmiany Produktu na inny o wyższej wartości w trakcie trwania Zamówienia, Klient

zobowiązany jest dokonać dopłaty do godz. 10:00 dnia poprzedzającego dostawę.

4 Klientowi

nie przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany Produktu na droższy

w trakcie trwania Zamówienia.

IX.

Uprawnienie do odstąpienia od Umowy

1 Prawo do

odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:


Umowy, w

której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany,

wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego

zindywidualizowanych potrzeb;


Umowy, w

której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu

lub mający krótki termin przydatności do użycia;


Umowy, w

której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym

opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na

ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu.


2 Produkty

dostępne w Sklepie Internetowym spełniają cechy opisane w pkt. 1 w związku z

powyższym prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone.

X.

Reklamacje dotyczące Produktów z tytułu rękojmi

1 Sprzedawca

zobowiązuje się dostarczyć Produkt bez wad.

2 Sprzedawca

odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na

zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów

będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.

3 Reklamacje,

wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie

niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres Alicja Kępska, Związkowa 1a/6

80-057 Orunia, na adres poczty elektronicznej: kontakt@hashtagdietcatering.pl,

nr.tel 502 161 217.

4 Celem

rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany

Produkt, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Produkt

należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.

5 Sprzedawca

zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

6 W przypadku

braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym

zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty

otrzymania wezwania przez Klienta.

XI.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1 Klient może

zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i

korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: Alicja

Kępska, ul. Związkowa 1a/6, 80-057 Gdańsk, na adres poczty elektronicznej: kontakt@hashtagdietcatering.pl,

nr.tel 502-161-217.

2 W

reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do

korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.

3 Sprzedawca

zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby

to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja

zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta

do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania

wezwania przez Klienta.

XII.

Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1 Klient

będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


jest

uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego

działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu

wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;


jest

uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji

Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie

polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;


może

uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego)

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań

statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów,

Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez

Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800

007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email

porady@dlakonsumentow.pl;


złożyć

swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR,

dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


XIII.

Ochrona danych osobowych

Podane przez

Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi

przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, która stanowi Załącznik

nr 2 do Regulaminu.

XIV.

Postanowienia końcowe

1 Wszelkie

prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności

intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu

Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a

korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z

Regulaminem.

2

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem,

który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z

postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

3 Rozstrzyganie

ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest

Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę

Sprzedawcy.

4 W sprawach

nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,

przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o

prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5 O wszelkich

zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez

informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie

zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo

poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres

poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14

dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie

akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie

Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje

rozwiązaniem Umowy.


×
×

Koszyk

Uwaga Warszawa!
Już od 1 kwietnia będziemy również dostępni w Warszawie.

Zamówienia można składać na naszej stronie już dziś.


Zamów i poznaj catering inny niż wszystkie.

Call Now Button